Hogan Assessment System (HAS)

Hogan Assessment System (HAS)

Ett modernt och akademiskt mycket utprövat och accepterat testbatteri som omfattar 3 web-baserade test, där man kan beställa ett flertal olika resultatrapporter beroende på vilken information man  vill ha (Ledarskapsrapport, Karriärutveckling, Personlighetsbeskrivning).

Test 1: Hogans Personality Inventory (HPI)

HPI är ett modernt s.k. 5-faktor test, dvs. det mäter de fem mest dokumenterade personlighets-
dimensionerna som är av betydelse för karriär och utveckling. (*)

Test 2: Hogan Delelopment Scales (HDS)

HDS mäter elva s.k. urspårningsbeteenden, dvs. vilka beteenden som kan hindra utveckling och ev. vara destruktiva under framförallt stress och hög arbetsbelastning.

Test 3: Motives, Values, Personality Index (MVPI)

Mäter 10 drivkrafter (vad som motiverar), och vad som inte är motiverande

Testet används bl.a. vid urval, teambuilding, karriärplanering.

Du kan läsa mer på: www.hoganassessments.com

*) Öppenhet, Noggranhet, Extraversion, Vänlighet, Stabilitet